Jehovah's Getuigen staan bekend om hun overtuiging dat het aanvaarden van een bloedtransfusie indruist tegen de geboden van God die bijvoorbeeld in Handelingen 15:28, 29 te vinden zijn: "Want het heeft de heilige geest en ons goedgedacht U geen verdere last toe te voegen dan deze noodzakelijke dingen: U te blijven onthouden ... van bloed."

Het Wachttorengenootschap heeft diverse middelen uitgegeven om Jehovah's Getuigen te helpen bij het innemen van dit standpunt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de brochure "Hoe Kan Bloed Uw Leven Redden?", de video "Behoeften en Rechten van de Patiënt," alsook diverse Wachttoren-artikelen, Vragen van Lezers en besprekingen in Onze Koninkrijksdienst en de lezingen vanaf het podium in de Koninkrijkszaal of speciale bijeenkomsten.

Hoewel deze middelen behulpzaam kunnen zijn bij het innemen van een standpunt tegen bloedtransfusie, is er voor een volledig geïnformeerde beslissing, een beslissing die rechtstreeks verband kan houden met leven en dood, meer nodig. Wanneer Jehovah's Getuigen een volledig geïnformeerde beslissing willen kunnen nemen dan is het noodzakelijk alle schriftuurlijke argumenten en hun onderlinge samenhang te beschouwen en tevens te bezien in hoeverre medische feiten van invloed kunnen zijn op deze beslissing. Wij hopen dat u middels de artikelen op dit gedeelte van de website een vollediger beeld krijgt van de bloedkwestie zoals die door Getuigen onderwezen wordt en werkelijk een goed geïnformeerde beslissing kunt nemen; welke dat ook moge zijn.

Maar, waarom besteden we op jehovahs-getuigen.nl eigenlijk zoveel aandacht aan de bloedkwestie?

WAAROM ARTIKELEN OVER DE BLOEDKWESTIE?

Bovenstaande vraag is eenvoudig te beantwoorden: Vanwege het zwaarwegende karakter van de kwestie rond bloed zijn wij van mening dat iedere Jehovah's Getuige niet alleen recht heeft op, maar het ook aan zichzelf en Jehovah verplicht is een volledig begrip van de zaak te hebben. Ja, de bloedkwestie houdt rechtstreeks verband met leven en dood. De beslissingen die u als Jehovah's Getuige neemt in deze kwestie kunnen verregaande gevolgen hebben voor zowel uzelf, als degenen die u nabij staan. De makers van deze website hebben zich de vraag gesteld of dergelijke beslissingen gebaseerd kunnen of mogen zijn op eenzijdige informatie. Zoals eerder werd gesteld, zijn de gepubliceerde boeken, brochures en video's van het Wachttorengenootschap een hulp bij het nemen van de beslissing om geen bloedtransfusie te aanvaarden. Deze hulpmiddelen zullen echter nimmer schriftuurlijke of medische argumenten/overwegingen bevatten waardoor een christen tot een gewetensvolle beslissing kan komen om mogelijk wél een transfusie van bloed of (hoofd)bestanddelen ervan te aanvaarden.

In een artikel voor jongeren getiteld "Jongeren - Oefen Jullie Waarnemingsvermogen" schreef De Wachttoren van 1 september 1999 onder andere het volgende:

"Merk op dat je waarnemingsvermogen - je vermogen om goed van kwaad te onderscheiden - "door gebruik" wordt geoefend. Wanneer je een beslissing moet nemen, zal gissen, impulsief handelen of gewoon de massa volgen zelden een verstandige keuze tot gevolg hebben. Om verstandige beslissingen te nemen, moet je je waarnemingsvermogen gebruiken. Hoe? Allereerst door de situatie grondig te onderzoeken en je op de hoogte te stellen van alle feiten. Stel indien nodig vragen. Bepaal welke opties je hebt. Spreuken 13:16 zegt: "Iedere schrandere zal met kennis handelen." Probeer vervolgens vast te stellen welke bijbelse wetten of beginselen betrekking hebben op het onderwerp (Spreuken 3:5). Om dit te doen, moet je uiteraard kennis van de bijbel hebben. Derhalve moedigt Paulus ons aan "vast voedsel" in ons op te nemen - om "de breedte en lengte en hoogte en diepte" van de waarheid te leren kennen. - Efeziërs 3:18." (wij cursiveren )

Wanneer er wordt aangemoedigd 'allereerst ... de situatie grondig te onderzoeken en je op de hoogte te stellen van alle feiten', dan is het alleszins redelijk dat deze raad toepassen. Wij zijn van mening dat deze raad zeker ook van toepassing dient te zijn op de bloedkwestie. Voordat wij een volledig geïnformeerde beslissing kúnnen nemen, zouden we dan niet op de hoogte moeten zijn van "alle feiten"? Er zijn inderdaad "vragen" (en antwoorden) nodig zodat we kunnen bepalen "welke opties" we hebben. Het allerbelangrijkst is echter vast te stellen "welke bijbelse wetten of beginselen betrekking hebben" op de bloedkwestie. Jehovahs-getuigen.nl tracht ook de feiten en vragen te onderzoeken die niet worden behandeld in de lectuur van het Wachttoren- Bijbel en Traktaatgenootschap.

Een vraag die echter zeker niet onbeantwoord mag blijven, is of wij daarmee promotors van bloedtransfusie zijn? Het is logisch dat de artikelen op deze website deze vraag kunnen opwerpen. Het antwoord op die vraag is feitelijk nee. Wij zijn geen promotors van bloedtransfusie en met dat idee zijn de artikelen ook niet geschreven. Waar wij wél voorstander van zijn en dus ook promotors, is het maken van geïnformeerde beslissingen en het hebben van volledige informatie over het onderwerp. En daarbij is het noodzakelijk de argumenten die het Wachttorengenootschap aandraagt kritisch tegen het licht te houden, omdat gebleken is dat die informatie eenzijdig is. Het Genootschap wijst bijvoorbeeld dikwijls op de gevaren van bloedtransfusie als ondersteuning van hun standpunt. De andere, nimmer genoemde kant van het verhaal is echter dat er situaties zijn waarbij het geven van donorbloed het enige alternatief is en redding van leven kan betekenen. Het kleine risico op een infectie (zeker in een land als Nederland met strenge procedures ten aanzien van donorbloed), weegt in dat geval geenszins op tegen de voordelen van een transfusie. Deze "andere blik" moet ook geworpen worden op alle schriftuurlijke en medische argumenten die door het Wachttorengenootschap worden aangedragen om Jehovah's Getuigen ervan te overtuigen zich te onthouden van bloed. Alleen dan kan er een goede, volledig geïnformeerde beslissing worden genomen.

WAT IS HET PERSOONLIJKE STANDPUNT VAN DE MAKERS OVER DE BLOEDKWESTIE?

Ook deze vraag verdient in dit artikel aandacht: Wat is het persoonlijke standpunt van de makers van deze website? Met betrekking tot de beslissing over het al dan niet aanvaarden van een bloedtransfusie verschilt dit van persoon tot persoon. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat een dergelijke beslissing te maken heeft met ons eigen persoonlijke geweten en onze eigen persoonlijke op de schrift gebaseerde conclusies.

Naar aanleiding van ons onderzoek naar alle feiten en alle bijbelse argumenten zijn we het echter wel eens over het volgende: De gehele bloedkwestie dient een zaak van het eigen geweten te zijn. Ieder mens moet zélf een gewetensvolle beslissing te kunnen nemen in de bloedkwestie. Zoals uit artikelen over de geschiedenis van de bloedkwestie en de bespreking van het huidige standpunt naar voren zal komen, is het standpunt van Jehovah's Getuigen over de jaren heen aan verandering onderhevig geweest. Zo zijn er bijvoorbeeld meer en meer bloedbestanddelen aan het eigen geweten van iedere christen overgelaten (een ontwikkeling waar wij positief tegenover staan). Op dit moment worden er echter nog steeds broeders of zusters uitgesloten die een bepaalde bloedcomponent gewetensvol hebben aanvaard, terwijl andere broeders of zusters voor een identieke beslissing nog steeds gerespecteerd dienen te worden als volwaardig lid van de gemeente.

De bijbel moedigt ons aan 'niet buiten de dingen te gaan die geschreven staan.' (1 Korinthiërs 4:6) Het onderscheid tussen 'verboden' en 'aanvaardbare' bloedcomponenten (zie afbeelding) is echter niet op de bijbel terug te voeren. Ook zijn de argumenten voor het aanvaarden van bepaalde bloedcomponenten op precies dezelfde wijze van toepassing te brengen op de verboden bloedcomponenten (hieraan zal in een ander artikel aandacht worden besteed). Verder geeft een beschouwing van alle ter zake doende schriftplaatsen aan dat er bijbels bezien een andere conclusie mogelijk is (dus niet verplicht!). Dit alles heeft ertoe geleid dat wij van mening zijn dat de gehele kwestie aan het eigen geweten moet worden overgelaten. Het Wachttorengenootschap zou zich moeten onthouden van bemoeienis met medische kwesties.

TOT SLOT

Wij hopen dat u middels de artikelen op deze website een vollediger beeld krijgt van de bloedkwestie en dat de beschouwing van zowel de bijbelse argumenten, als de geschiedenis van de bloedkwestie, en tevens de bespreking van het huidige standpunt en andere relevante artikelen mogen bijdragen tot het kennen van "alle feiten."

Is het ons doel dat wij allen een bloedtransfusie dienen te aanvaarden indien dat noodzakelijk lijkt? Nee. Ons doel zit opgesloten in de vraag: "Hoe Goed Bent U Geïnformeerd?" Die vraag laat in het midden welke beslissing u neemt op basis van de verstrekte informatie. Wij hopen dat onze artikelen een hulp mogen zijn bij uw persoonlijke en gewetensvolle beslissing - wélke dat ook moge zijn.