Er zullen nu enkele feiten volgen over de Bloedleerstelling van het Wachttorengenootschap. Elk feit spreekt voor zich:

Feit 1a:
Het Wachttorengenootschap leert dat Jehovah's Getuigen zich onthouden van bloed.
   
Feit 1b:
Jehovah's Getuigen maken gebruik van bloed.
   
Feit 2a:
Het Wachttorengenootschap staat toe dat Jehovah's Getuigen letterlijk alles van bloed kunnen aanvaarden zolang het op voorhand voldoende gefractioneerd is. De gepubliceerde reden voor het niet verbieden van deze gefractioneerde bloedbestanddelen is: "De bijbel geeft geen details en dus moet een christen zich bij zijn beslissing door zijn eigen geweten laten leiden en zich tegenover God verantwoorden."
   
Feit 2b:
Net zoals de bijbel geen details geeft over bloedbestanddelen die volgens het Wachttorengenootschap aanvaardbaar zijn voor Jehovah's Getuigen, geeft de bijbel ook geen details over bloedbestanddelen die onder de Bloedleerstelling van het Wachttorengenootschap verboden zijn voor Jehovah's Getuigen.
   
Feit 3a:
Het Wachttorengenootschap leert Jehovah's Getuigen dat het volgen van haar Bloedleerstelling Jehovah's Getuigen beschermt tegen door bloed overdraagbare ziektes zoals AIDS.
   
Feit 3b:
De Bloedleerstelling van het Wachttorengenootschap beschermt Jehovah's Getuigen niet tegen AIDS, omdat AIDS wordt overgedragen via bloedbestanddelen die onder de Bloedleerstelling door Jehovah's Getuigen worden aanvaard.
   
Feit 4a:
Het Wachttorengenootschap leert dat alle Jehovah's Getuigen hetzelfde standpunt hebben met betrekking tot de Bloedleerstelling van het Wachttorengenootschap.
   
Feit 4b:
Het Wachttorengenootschap heeft herhaaldelijk verzoeken van Jehovah's Getuigen ontvangen om het aanvaarden van een bloedtransfusie te tolereren en er zijn Jehovah's Getuigen die inderdaad een bloedtransfusie aanvaarden. Sinds het Wachttorengenootschap heeft afgedwongen dat het aanvaarden van deze transfusies organisatorische mijding tot gevolg heeft, hebben sommige Jehovah's Getuigen nog steeds bloedtransfusies aanvaard, maar hebben zij dit in het geheim gedaan. Daarom is het niet waar dat alle Jehovah's Getuigen hetzelfde standpunt huldigen met betrekking tot de Bloedleerstelling van het Wachttorengenootschap.
   
Feit 5:
Het Wachttorengenootschap legt gemeentelijke mijding van elke Jehovah's Getuige op die gewetensvol een bloedbestanddeel aanvaardt dat verboden is door haar bloedleerstelling, maar vereist tevens dat Jehovah's Getuigen de beslissing van een medeaanbidder respecteren die een niet-verboden bloedproduct heeft aanvaard.
   

Voetnoten:

[1] "In overeenstemming met Handelingen 15:29 onthouden Jehovah's Getuigen zich van bloed, bloedtransfusies inbegrepen. Een bloedvrije medische behandeling is voor hen echter wel aanvaardbaar." - Anoniem, Mijn opvatting van de taak van een arts is veranderd , Ontwaakt!, Wachtoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., 1995 22/1: 31

[2] "Ik aanvaard alle fracties die gewonnen zijn uit enig hoofdbestanddeel van bloed." - Geneeskundige Wilsverklaring en Machtiging, Augustus 2003

[3] "De bijbel geeft geen details en dus moet een christen zich bij zijn beslissing door zijn eigen geweten laten leiden en zich tegenover God verantwoorden." - Anoniem, Vragen van Lezers, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., De Wachttoren, 2000 15/6: 30

[4] ".Getuigen zijn diep-religieuze mensen die geloven dat een bloedtransfusie voor hen verboden is gezien bijbelpassages zoals: "Alleen vlees met zijn ziel - zijn bloed - moogt gij niet eten" (Genesis 9:3-4); "[Gij moet] het bloed daarvan uitgieten en met stof bedekken" (Leviticus 17:13-14); en "Zich te onthouden . . . van hoererij en van het verstikte en van bloed" (Handelingen 15:19-21).Hoewel deze bijbelverzen niet in medische termen geformuleerd zijn, is de zienswijze van de Getuigen dat ze een verbod inhouden van transfusie van volledig bloed, geconcentreerde suspensies van rode bloedlichaampjes en plasma, alsook het toedienen van witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes." - Anoniem, Jehovah's Getuigen - De Chirurgisch/Ethische Uitdaging, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., Hoe Kan Bloed Uw Leven Redden?, 1990: 27

[5] "Jehovah's Getuigen zijn de mening toegedaan dat het accepteren van volbloed of een van die vier hoofdbestanddelen een overtreding van Gods wet is. Opmerkelijk is dat zij door vast te houden aan dit op de bijbel gebaseerde standpunt beschermd zijn tegen veel risico's, waaronder ziekten als hepatitis en aids die men door bloed kan oplopen." - Anoniem, Vragen van Lezers, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., De Wachttoren, 2000 15/6: 29

[6] "De ziekte staat ook in verband met bloedtransfusies en bloedprodukten. "AIDS is de op één na belangrijkste doodsoorzaak geworden - na niet te stelpen bloedingen - bij hemofiliepatiënten (bloeders), en zeer recentelijk hebben een aantal operatiepatiënten die een bloedtransfusie hadden ontvangen, AIDS opgelopen, als gevolg waarvan sommige waarnemers angstig zijn geworden in verband met de bloedvoorraad van de natie."" - Anoniem, Jehovah's Maatstaven Helpen Ons, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., De Wachttoren, 1983 15/6: 13

"Verder worden uit de Verenigde Staten zo'n zeventig miljoen eenheden geconcentreerde bloedstollingsfactor VIII geïmporteerd, die worden gebruikt om Britse hemofiliepatiënten te behandelen. Iedere partij van deze factor VIII wordt vervaardigd uit plasma dat men van maar liefst 2500 donors verzameld heeft." - Anoniem, Engeland, Bloed en Aids, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., De Wachttoren, 1985, 15/6: 30

"Zo is stollingsfactor VIII toegediend aan hemofiliepatiënten, die gemakkelijk bloedingen krijgen.voor de vervaardiging van gammaglobuline, stollingsfactoren op bloedbasis, enzovoort, [is het] nodig dat bloed wordt verzameld en bewerkt. Daarom wijzen sommige [Jehovah's Getuigen] zulke producten af, net zoals zij transfusies met volbloed of met de vier hoofdbestanddelen van bloed afwijzen. Hun oprechte, gewetensvolle standpunt moet gerespecteerd worden.Er zijn ook [Jehovah's Getuigen] die anders beslissen. Zij weigeren eveneens transfusies met volbloed, rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes of plasma, maar zij zouden een arts wel toestaan hen te behandelen met een fractie die uit de hoofdbestanddelen gewonnen is." - Anoniem, Vragen van Lezers, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., De Wachttoren, 2000 15/6: 30

[7] "Maar wie houden uit respect voor Gods wet de heiligheid van bloed hoog en doen dat als groep? Wanneer een patiënt er bezwaar tegen maakt een bloedtransfusie toegediend te krijgen, voor wat voor persoon houdt de arts hem dan automatisch? Zegt de arts niet gewoonlijk: 'U moet een van Jehovah's Getuigen zijn'?... Alle getuigen van Jehovah huldigen datzelfde standpunt omdat zij in Jezus' voetstappen wandelen." - Anoniem, Een V olk d at W andelt in J ezus' V oetstappen, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., De Wachttoren, 1988 1/5: 17

[8] "Herhaaldelijk wordt ons verzocht inlichtingen te verstrekken over bloedtransfusie, en vooral dit medische gebruik goed te keuren." - Anonieme brief, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., De Wachttoren, 1950 15/7: 229

"Eén van Jehovah's Getuigen die naar eigen zeggen tot het gezalfde overblijfsel behoort, werd recentelijk opgenomen in het ziekenhuis en heeft vrijwillig een bloedtransfusie aanvaard." - Anoniem, Vragen van Lezers, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., 1958 1/8: 478 (Engelse uitgave, vertaald citaat)

""Geef je toe aan verborgen zwakheden?" Wat stemde deze lezing ons tot nadenken! Krachtig werd aangetoond dat, of wij nu door mensen worden opgemerkt of niet, God ons ziet en getrouwheid beloont. In het bijzonder werd aandacht geschonken aan verborgen zwakheden zoals masturbatie, overmatig gebruik van alcohol en toegeven aan druk op het gebied van bloedtransfusie wanneer de verzekering wordt gegeven dat deze zonde geheim zal worden gehouden. Maar het toegeven aan al zulke verborgen zwakheden leidt tot een slecht geweten en het verlies van Jehovah's gunst." - Anoniem, Ons "Koninkrijkseenheid"-congres - Waarom 'het beste tot nu toe!', Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., De Wachttoren, 1984 15/4: 28-29

[9] "Dient een aan God opgedragen en gedoopte persoon die in overtreding van de Schrift bloedtransfusie ontvangt, buiten de christelijke gemeente gesloten te worden, aangezien het zo'n ernstige zaak is om door middel van transfusie bloed in het menselijk lichaam op te nemen? . Het antwoord van de Heilige Schrift luidt Ja." - Anoniem, Vragen van Lezers, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., De Wachttoren, 1961 15/7: 446

"Wanneer een gedoopte [Jehovah's Getuige] vrijwillig en zonder berouw een bloedtransfusie aanvaardt, laat hij door zijn eigen daden zien niet langer één van Jehovah's Getuigen te willen zijn. De persoon trekt door zijn eigen daden zijn lidmaatschap in, in plaats dat de gemeente deze stap onderneemt. Dit is een beschrijving van een procedurele wijziging welke in april 2000 is ingegaan en waarbij de gemeente niet langer actie onderneemt om in zulke gevallen het lidmaatschap te ontbinden. Het eindresultaat is echter hetzelfde, de persoon wordt niet langer bezien als één van Jehovah's Getuigen, omdat hij niet langer een grondbeginsel van het geloof aanvaardt en volgt. Wanneer een dergelijke persoon later echter van gedachten verandert, zou hij weer als één van Jehovah's Getuigen kunnen worden opgenomen. Dit standpunt is niet gewijzigd." - Anoniem, Persverklaring, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., Jehovah's Witnesses Public Affairs Office, 14 Juni 2000

"Wij geloven dat in dit geval iedere christen volgens zijn eigen geweten moet handelen. Sommigen kunnen van mening zijn dat het aanvaarden van zo'n serum geen minachting ten aanzien van de heiligheid van het leven en van God als de Bron van het leven vormt en dat het niet in strijd is met Gods uitdrukkelijke wil betreffende het gebruik van bloed als voedsel voor het lichaam. Daarentegen kan het zijn dat anderen op grond van hun geweten al dergelijke serums verwerpelijk achten. Iedereen moet aan God als zijn of haar rechter verantwoording afleggen met betrekking tot de reden voor de beslissing die men op grond van zijn geweten heeft genomen." - Anoniem, Vragen van Lezers, Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap Inc., De Wachttoren, 1974 1/9: 544