Briefhoofd WTG
ECC:ECN 21 februari 2000
R. JENSEN
24 RUNNING DEER DR
PHENIX CITY AL 36870

Geliefde broeder Jensen:

We hebben je brief van 18 januari 2000 ontvangen waarbij je ons tevens een kopie stuurde van je brief van 15 november 1999. In onze beschouwing van deze twee meest recente brieven van jouw kant hebben we tevens je brieven van 16 februari 1998 en 31 juli 1998 bestudeerd, alsook onze antwoorden aan jou van 23 maart 1998 en 24 juli 1998. Je hebt je zorg uitgesproken over waarom sommige bloedfracties voor medisch gebruik aan het eigen geweten worden overgelaten.

Waarschijnlijk zul je je herinneren dat er in de Wachttorenstudie van vorige week, aan het einde van de 18de paragraaf op bladzijde 10 van de uitgave van 1 januari 2000 van De Wachttoren, werd gezegd dat “als een christen een nieuwe uitleg van een schriftplaats niet volledig begrijpt, dan doet hij er goed aan de woorden van de profeet Micha nederig te herhalen: “Ik wil van een wachtende houding jegens de God van mijn redding blijk geven.” — Micha 7:7.” Wij willen je tot hetzelfde aanmoedigen inzake jouw vragen over de kwestie omtrent bloedfracties. Dit is de wijze en veilige weg.

Je zegt dat je moeilijkheden hebt met “het onderwijzen van ons huidige standpunt betreffende het medische gebruik van bloed.” Je beseft dat er als ouderling van je verwacht wordt dat je met overtuiging onderwijst en verstand verleent. Je uit je bezorgdheid over het feit dat je je in het verleden niet in staat voelde hulp te bieden in kwesties waarmee je broeders te maken hebben gehad en waarbij bloed betrokken was. Je bent verder bezorgd over het nemen van een beslissing in deze kwestie die Jehovah’s zegen heeft, zowel voor jezelf als voor je familie, en over wat je in het openbaar onderwijst. Ook verwijs je weer naar de gesprekken die je hebt gevoerd over dit onderwerp met professionele medici met wie je in contact staat en hun reacties. Het verlangen in alle opzichten gewetensvol te handelen is zeer prijzenswaardig.

Voorzichtigheid is echter geboden, broeder Jensen, dat je er niet naar streeft jouw conclusies en geweten aan anderen op te leggen. “De getrouwe en beleidvolle slaaf” heeft de kwestie omtrent het gebruik van bloed in medische procedures nu reeds enkele tientallen jaren nauwkeurig en gebedsvol beschouwd in het licht van de Schrift. (Mattheüs 24:45-47) Toen bloed in steeds kleinere componenten gescheiden kon worden, zijn de voor en tegenargumenten voor het gebruik ervan afgewogen. Het consistente standpunt van “de getrouwe en beleidvolle slaaf” is overeenkomstig hetgeen in de “Vragen van Lezers” van 1 september 1974 werd uiteengezet: “Ofschoon wij ons noch goedkeurend noch veroordelend wensen uit te laten op terreinen waarbij de beslissing ons inziens aan het geweten van de persoon overgelaten moet worden, dringen wij er niettemin bij allen op aan ernaar te streven een zuiver geweten voor het aangezicht van God te behouden en nimmer moedwillig van minachting jegens zijn Woord blijk te geven.” Dezelfde evenwichtige kijk zul je terugvinden in een serie van “Vragen van Lezers” in De Wachttoren van 15 september 1978 en 1 maart 1989.

Het aanvaarden of weigeren van kleine bloedfracties wordt dus overgelaten aan ieders persoonlijke, gewetensvolle beslissing nadat alle factoren die ermee samenhangen zijn afgewogen. Wanneer je, in jouw geval, bij de behandeling van een medische procedure geen basis vindt voor het aanvaarden van welke component van bloed maar ook, hoe klein deze ook is of voor welk doel het ook gebruikt wordt, dan zou dat jouw beslissing zijn voor het aangezicht van Jehovah. Deze beslissing geeft jou de mogelijkheid met een rein geweten voort te gaan in de dienst voor Jehovah. Anderen hebben geconcludeerd dat ze bepaalde kleine componenten wel konden aanvaarden, nadat ook zij alle factoren die ermee samenhangen nauwkeurig en gebedsvol hebben beschouwd. Moet hen niet worden toegestaan de verantwoordelijkheid voor hun beslissing voor het aangezicht van Jehovah te aanvaarden, net zoals het jou wordt toegestaan hetzelfde te doen met betrekking tot jouw beslissing?

Welke beslissing iemand verder ook neemt, het zou hem er niet van moeten weerhouden anderen te helpen met wat er in het licht van de schrift is gepubliceerd door “de getrouwe en beleidvolle slaaf” over het onderwerp. Dan kunnen deze personen hun eigen geïnformeerde beslissing nemen. En deze beslissing mag en dient niet tot stand te komen doordat broeders met verantwoordelijkheden hun beslissing hebben beïnvloed. Wij zijn ons ervan bewust dat er ouderlingen zijn, inclusief enkelen die in het Ziekenhuiscontactcomité dienen, die gewetensvol hebben besloten dat ze persoonlijk bepaalde kleine bloedcomponenten niet aanvaarden of zelfs helemaal geen bloedcomponenten aanvaarden. Dit standpunt weerhoudt hen er echter niet van hun broeders en zusters te helpen, wanneer ze hulp nodig hebben om sommige gepubliceerde aspecten van het gebruik van kleine bloedfracties te begrijpen of begrip willen krijgen van bepaalde mechanische processen waarbij extracorporale circulatie van iemands bloed betrokken is.

Met betrekking tot degenen in de medische wereld die ons standpunt niet altijd begrijpen, zijn we ervan overtuigd dat je het er mee eens zult zijn dat dit niet onverwachts is. Zelfs met betrekking tot onze weigering van vol bloed of hoofdcomponenten van bloed zijn velen van mening dat we onredelijk zijn. Betreffende degenen die oprechte vragen stellen kunnen we echter zeggen dat de broeders die presentaties geven aan dokters en vragen krijgen van professionals uit de gezondheidszorg het vaak voldoende vinden te vragen dat, hoewel personen de logica van een bepaald standpunt wellicht niet inzien of het niet eens zijn met onze redeneringen, ze ons religieuze standpunt in deze kwestie respecteren, wat ook omvat dat een ieder mag beslissen wel of niet kleine bloedfracties te aanvaarden. Dit voorkomt vrijwel altijd dat er specifieke uitleg wordt gevraagd over wat inconsistenties kunnen lijken of waarom sommige Jehovah’s Getuigen van mening zijn dat ze gewetensvol bepaalde kleine fracties kunnen aanvaarden terwijl anderen die niet doen.

Wij vertrouwen erop dat de bovenstaande commentaren tot hulp zullen zijn. We grijpen deze gelegenheid aan om je onze warme christelijke liefde en groeten te zenden.

Je broeders,
Handtekening WTG


Download via onderstaande knop het Engelse origineel van deze brief