R. Jensen

24 Running Deer Road
Phenix City , AL 36870


Kantoor:
Thuis:

6 april 2001

Watchtower Bible & Tract Society
25 Columbia Heights
Brooklyn , NY 11201

Re: Bloed en rechtvaardige maatstaven hooghouden

Geliefde broeders,

Het is nu drie maanden geleden sinds ik jullie voor het laatst geschreven heb over het onderwerp bloed en waarin ik nogmaals ernstige bezorgdheid uitdruk en een traject heb voorgesteld dat schriftuurlijk beredeneerd is. (Zie mijn brief van 3 januari, 2001 en bijlagen)

Ik heb op 3 februari, 2001 Bethel Brooklyn gebeld en iemand van het schrijverscomité over mijn brief te spreken gevraagd. Ik werd doorverbonden met de Correspondentieafdeling in Patterson. De broeder die mijn telefoontje aannam zei dat mijn brief ontvangen was en dat er iemand “aan werkte”. Tot op de dag van vandaag heb ik niets meer van jullie gehoord. Dat doet pijn en maakt mij verward. Mijn oprechte bezorgdheid is een zeer ernstige en jullie antwoorden met behulp van de bijbel heeft die niet opgelost. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik niemand anders heb dan jullie met wie ik deze zorgen met begrip kan bediscussiëren. In dat licht bezien doet het pijn dat ik mij praktisch genegeerd voel. Het lijkt geheel en al gepast en redelijk dat ik vraag om jullie antwoorden op mijn vragen - en mijn voorstel - waar ik nu meer dan een jaar geduldig op heb gewacht. Ik heb jullie nu zoveel tijd voor jullie overwegingen gegeven; als ik niet met jullie, broeders, over deze zorgen kan praten, naar wie moet ik dan?

De pijn en verwarring is wrang want ik heb jullie aangeboden iedere vraag die jullie mochten hebben te beantwoorden; niettemin is mij niets gevraagd. Ik heb zelfs aangeboden jullie persoonlijk te bezoeken als dat zou kunnen helpen. Dat jullie mij niet om inlichtingen hebben gevraagd brengt mij er toe te geloven dat jullie mijn zorgen en voorstel hebben begrepen, of op zijn minst dat jullie ze of mij niet hebben misverstaan. Met als resultaat dat mijn vertrouwen aan het afnemen is. Mijn geloof en vertrouwen in Jehovah en zijn heilige woord, de bijbel voelen sterk. Wat hier onder lijdt is mijn vertrouwen dat broeders waar ik naar opzie voor hulp, een schriftuurlijk beredeneerd antwoord zullen geven op de details van mijn zorgen en voorstel en dat begrijp ik niet want dat gaat helemaal tegen mijn ervaring in. Dit is buitengewoon pijnlijk en verontrustend.

Deze brief is niet verzonden om ook maar iemand te krenken of te ontmoedigen. Als ik geloofde dat mijn vragen op een andere manier zouden kunnen worden opgelost dan zou ik dat doen in plaats van jullie tijd en aandacht te vragen. Vroeger heb ik geprobeerd dezelfde bezorgdheden met goed op de hoogte zijnde en ervaren plaatselijke ouderlingen en zelfs met een kringopziener te bespreken, maar geen van hen had de antwoorden; zij stelden allemaal voor jullie te schrijven. Gezien mijn smeekbeden om hulp weten alleen jullie waarom ik nog steeds geen specifieke, schriftuurlijke antwoorden van jullie heb ontvangen. Als een geestelijk gezinde man werk ik hard om degenen die er om vragen te helpen en kan ik niet begrijpen waarom ik er toe gebracht wordt me te voelen zoals ik me voel. In ieder geval denk ik dat jullie, broeders, zullen willen weten welke uitwerking jullie daden hebben en dus schrijf ik jullie om dat te laten weten. Met alle redenen die ik in het verleden heb aangedragen in gedachten zie ik uit naar welke vraag of overweging in deze kwestie die jullie zouden kunnen hebben. Ik heb iets van een voorstel in deze zaak nodig en het is erg moeilijk voorstelbaar dat alleen ik die behoefte heb. Alle broeders zouden er zeker voordeel van hebben te zien dat er aandacht wordt besteed aan deze serieuze en specifieke zorgen die ik te berde heb gebracht.

Met hoogachting,

Jullie broeder en mededienstknecht van Jehovah

[Getekend: R. Jensen]


Download via onderstaande knop het Engelse origineel van deze brief