ECC:ECO 23 maart 1998

R. JENSEN
24 RUNNING DEER DR
PHENIX CITY AL 36870

Geliefde broeder Jensen:

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van je brief van 16 februari 1998. Je stelt vragen over of het gepast is voor een christen bloedfracties te aanvaarden voor medische doeleinden. Je zegt dat je deze kwestie met diverse medische doktoren hebt besproken en het moeilijk vindt antwoorden te vinden op enkele van deze vragen.

We hebben opgemerkt dat je beschouwd hebt wat het Genootschap heeft gepubliceerd over dit onderwerp, vooral de commentaren in de “Vragen van Lezers” in de uitgave van De Wachttoren van 1 juni 1990. Zoals aangegeven heeft het Genootschap het aan de individuele christen overgelaten te beslissen of hij of zij een bloedfractie, zoals eiwitten die in de bloedbaan gevonden worden, kan aanvaarden, waarbij wordt geloofd dat dit een grijs gebied is en aldus niet hetzelfde als het aanvaarden van een levensonderhoudende transfusie van vol bloed of een hoofdcomponent voor hetzelfde doel.

Daar een seruminjectie of een andere medische substantie is gemaakt van iets dat zich voorheen in de bloedstroom heeft bevonden, nemen sommigen het strikte standpunt in dat het niet juist zou zijn deze te aanvaarden in de strijd tegen een ziekte of om een wond te genezen, ook al is dit kleine fractie. En wanneer het geweten van een christen hem niet toestaat een serum te aanvaarden, willen we hem aanmoedigen de stem van zijn geweten te volgen. Zoals je echter weet wordt er, wanneer we spreken over “fractie,” niet bedoeld dat er slechts enkele of slechts één druppel vol bloed bij betrokken is. Vol bloed wordt in plaats daarvan opgesplitst in zijn diverse bestanddelen en bepaalde eiwitten of andere minieme substanties waarin zich antilichamen bevinden worden uit het uitgesplitste product genomen, immunoglobulinen genaamd (een zeer kleine fractie) en dezen worden geïsoleerd om gebruikt te worden in het vechten tegen een ziekte.

Er zou beargumenteerd kunnen worden dat wanneer bloed op juiste wijze was weggedaan het niet mogelijk zou zijn seruminjecties te maken, waarbij dus elke reden voor een vraag over deze kwestie zou verdwijnen. Met betrekking tot het wegdoen van bloed echter (los van het gebruik ervan in offergave), hebben instructies in de bijbel betrekking op het slachten van dieren voor voedsel. Er wordt gezegd dat het bloed van het dier als water dient uitgegoten te worden op de grond en bedekt dient te worden (Leviticus 17:13; Deuteronomium 12:15, 16, 24). Waarom werd dit gedaan? Werd dit niet gedaan om aldus aan te tonen dat degene die het dier slachtte niet wenste het bloed te eten? Het werd op die wijze terug gegeven aan Jehovah door het op de grond uit te storten en het te bedekken. Maar, wat als er bloed uit een lichaam wordt genomen, er door een medische procedure een kleine fractie uit wordt afgescheiden, niet om te eten of het lichaam te voeden, maar om te immuniseren tegen een ziekte, kan er dan gezegd worden dat er een duidelijke overtreding van Gods wet is om geen bloed te eten?

Jehovah is redelijk met betrekking tot zijn wetten en hun toepassing. De Mozaïsche Wet bepaalde bijvoorbeeld dat geen enkele Israëliet “enig werk” op de Sabbat mocht doen. (Exodus 20:13) Toch erkende Jezus dat er een verschil was tussen “werkers die [andermans] velden hebben geoogst” en “aren plukken en eten” op zulke velden. (Jakobus 5:4; Lukas 6:1-5) Het zou beslist een schending van het gebod niet te werken op de Sabbat zijn om een geheel veld of een groot gedeelte ervan te oogsten. Het plukken en eten echter van enkele aren die in totaal slechts een miniem gedeelte van het veld zouden beslaan, werd door de Wet niet verboden. Dit plukken moest niet bezien worden als “werk” dat verboden was.

Zo is ook het bloedplasmaderivaat enkel een kleine fractie van bloed, zoals hierboven werd gezegd. Deze kunnen onderscheiden worden van de hoofdcomponenten van bloed, zoals de rode cellen. Wanneer een persoon bijvoorbeeld wordt verteld zich te ontdoen van een lading aardappelen en ze niet te eten, zou deze instructie dan overtreden worden wanneer de aardappelen gekookt zouden worden en in dit proces het zetmeel van de aardappelen wordt gescheiden en voor medische doeleinden wordt gebruikt? Kan er worden gezegd dat het eten van het geïsoleerde zetmeel voor medische redenen gelijk staat aan het eten van aardappelen? Het aanvaarden van een bloedtransfusie is duidelijk tegen Gods wet. Maar, wat valt er te zeggen over het aanvaarden van een kleine injectie, niet van vol bloed of zelfs een hoofdcomponent van bloed, maar van een afgesplitst product, of dit nu zout uit bloed is, suiker uit bloed is, ijzer, calcium, een hormoon of een andere gefractioneerd deel?

Je vraagt ook waarom iemand uitgesloten kan worden voor het nemen van een bloedtransfusie, maar niet voor het nemen van een bloedfractie. Hoewel beiden het leven van een persoon zouden kunnen beïnvloeden, is de uitdrukking “levensonderhoudend” in verband met een bloedtransfusie synoniem aan het idee eten tot zich te nemen voor voeding. In dit opzicht verschaffen zowel vol bloed als hoofdcomponenten ervan nutriënten, zuurstof en andere voeding aan het lichaam. Dit aspect van het nemen van bloed, dat wil zeggen om voeding te verschaffen, verbindt bloedtransfusies aan het bijbelse verbod. Merk op dat de “Vragen van Lezers” in de uitgave van 15 maart 1976 van De Wachttoren verklaarde: “De bijbel legt een specifiek verbod op het tot zich nemen van bloed om het lichaam te voeden. — Gen. 9:4; Lev. 17:1-14; Hand. 15:28, 29.” De motivatie of reden voor het nemen van een serum verschilt substantieel. Het is niet om het lichaam te voeden, zoals het geval zou zijn bij het eten van vol bloed (of een hoofdcomponent ervan) via de mond of door een intraveneuze transfusie. De antilichamen die zijn afgesplitst zijn in plaats daarvan bedoeld voor het immuniseren van het lichaam tegen een bepaalde ziekte. Hoewel bloedfracties in bepaalde situatie levensreddend kunnen zijn, hebben ze niet de functie het lichaam te voeden en op deze wijze leven te onderhouden , maar worden ze gebruikt in andere mechanismen.

We vertrouwen erop dat bovenstaande commentaren behulpzaam voor je zijn bij het aan de hand van de schrift redeneren over deze kwestie. We willen deze gelegenheid aangrijpen je onze warme liefde en christelijke groeten over te brengen.

Met jou in Jehovah's dienst,

Handtekening WTG


Download via onderstaande knop het Engelse origineel van deze brief